CHE (Entidad Caribish Hervormings Entiteit) lo tin control total den tur compania di Utilidad:
Directornan di NV mester entraga yabi di WEB, ELMAR y SETAR na e entidad CHE.
Hulandesnan por laga investiga e companianan na cualke momento cu nan desea y semper tin e ultimo palabra


E ley di entidad cu Hulanda a propone, ta hinca di tal forma den otro, cu ta laga directornan di companianan di Utilidad lam y casi nan mester entrega e yabi di empresa na e presidente di e entidad CHE ( Caribish Hervormingsentiteit).
Den e ley di e entidad, artikel 4, lid 19 y 20 ta bisa bon cla, cu na e prome fluit di CHE, e companianan mester duna tur cooperacion pa suministra tur informacion ora esaki wordo pidi. CHE lo tin power pa tuma decision riba cabes di director. E por cuminza un projecto, e por para un projecto, e por laga investiga cualkier area di e compania y na tur esaki e compania tin cu brinda cooperacion total. E poder final ta sinta den man di Minister Hulandes di BZK, cu por duna un aanwijzing na CHE, den ki rumbo tal projecto of tal asunto mester cana. Aki no ta pone un parti di e ley, cu ta menciona esakinan:


§ 4.1 Algemeen
Artikel 19 (verstrekking van gegevens en inlichtingen en verlening van medewerking) Ieder overheidsorgaan en overheidsbedrijf van het land dat het aangaat verstrekt op verzoek van de Caribische hervormingsentiteit de gegevens en inlichtingen die de Caribische hervormingsentiteit nodig heeft voor de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, b en d, en verleent iedere medewerking waar de Caribische hervormingsentiteit in verband hiermee om verzoekt.
§ 4.2 Projecten en maatregelen van overheidsorganen en overheidsbedrijven
Artikel 20 (ondersteuning van projecten en maatregelen) Voor de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, kan de Caribische hervormingsentiteit:
a. direct of indirect financiële middelen verstrekken;
b. deskundigheid en uitvoeringscapaciteit ter beschikking stellen; en
c. overheden en overheidsbedrijven doorlichten.

Artikel 21 (plan van aanpak)

 1. De Caribische hervormingsentiteit kan, met inachtneming van de in de landspakketten bepaalde
  hoofdlijnen, in overleg met de overheidsorganen en overheidsbedrijven die het aangaat een plan
  van aanpak opstellen voor de ontwikkeling en uitvoering van een project of maatregel.
 2. Een plan van aanpak bevat, voor zover relevant, in ieder geval:
  a. een beschrijving van de aard van de steunverlening, bedoeld in artikel 20;
  b. een beschrijving van de te bereiken doelen, op te leveren producten en bijbehorende
  actiepunten;
  c. een begroting;
  d. het tijdpad;
  e. een overzicht van benodigde deskundigheid en uitvoeringscapaciteit;
  f. een overzicht van vereiste regelgevende handelingen.
 3. De Caribische hervormingsentiteit zendt een plan van aanpak terstond aan de overheidsorganen
  en andere partijen die het aangaat, alsmede aan Onze Minister en aan Onze Ministers die het
  aangaat.
  6
  Artikel 22 (aanwijzing)
  Onze Minister kan, binnen de daartoe in de landspakketten bepaalde hoofdlijnen, in overleg met
  Onze Ministers die het aangaat de Caribische hervormingsentiteit een aanwijzing geven met
  betrekking tot een plan van aanpak voor de ontwikkeling en uitvoering van een project of
  maatregel door overheidsorganen.

  Artikel 23 (opschorting steunverlening)
 4. De Caribische hervormingsentiteit kan de steunverlening aan een land, bedoeld in artikel 20,
  geheel of gedeeltelijk opschorten als het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf, naar het
  oordeel van de Caribische hervormingsentiteit:
  a. een project of maatregel niet tijdig uitvoert;
  b. een project of maatregel niet op de in de landspakketten overeengekomen of in een plan van
  aanpak nader uitgewerkte wijze uitvoert; of
  c. nalaat de gegevens en inlichtingen te verstrekken dan wel de medewerking te verlenen, bedoeld
  in artikel 19.
 5. Voordat de Caribische hervormingsentiteit een besluit neemt tot het geheel of gedeeltelijk
  opschorten van de steunverlening, stelt dit het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf in de
  gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen.
 6. De Caribische hervormingsentiteit voert het besluit tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van
  de steunverlening niet uit dan nadat een in het besluit genoemde termijn is verstreken, waarbinnen
  het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf alsnog aan zijn verplichting heeft kunnen
  voldoen.
 7. Van een besluit tot het geheel of gedeeltelijk opschorten en van het voornemen tot het nemen
  van een dergelijk besluit worden het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf en Onze
  Minister schriftelijk in kennis gesteld.
  Artikel 24 (voorziening)
  Als het besluit tot het geheel of gedeeltelijk opschorten van steunverlening, bedoeld in artikel 23,
  er niet toe heeft geleid dat het betrokken overheidsorgaan of overheidsbedrijf het project of de
  maatregel alsnog op de in het landspakket of een plan van aanpak vastgestelde wijze uitvoert of de
  gevraagde medewerking alsnog verleent, kan de Caribische hervormingsentiteit de Raad van
  Ministers van het Koninkrijk door tussenkomst van Onze Minister gemotiveerd adviseren tot het
  treffen van een voorziening uit kracht van het Statuut.
  § 4.3 Projecten
  Artikel 25 (projectuitvoering)
  Voor de uitoefening van zijn taak, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, kan de Caribische
  hervormingsentiteit:
  a. projecten ontwikkelen en beheren;
  b. opdracht verlenen voor het leveren van goederen of diensten; en
  c. deelnemen in aandelenkapitaal.
  Artikel 26 (instemming)
  De Caribische hervormingsentiteit behoeft bij de uitoefening van zijn taak, bedoeld in artikel 4,
  eerste lid, onder b, voorafgaande instemming van Onze Minister, in overleg met Onze Minister van
  Financiën voor:
  a. het oprichten van dan wel deelnemen in een rechtspersoon;
  b. het verstrekken aan een privaatrechtelijke rechtspersoon van eigen vermogen, leningen met
  wezenlijke kenmerken van eigen vermogen of garanties ten aanzien van de omvang van het eigen
  vermogen.
  7
  Artikel 27 (aanwijzing)
  Onze Minister kan, binnen de daartoe in de landspakketten bepaalde hoofdlijnen, in overleg met
  Onze Ministers die het aangaat de Caribische hervormingsentiteit een aanwijzing geven met
  betrekking tot het initiëren, bevorderen en uitvoeren van projecten.
  § 4.4 Subsidies en deelnemingen
  Artikel 28 (subsidies en deelnemingen)
 8. Bij regeling van Onze Minister kunnen over de verstrekking van subsidies en het deelnemen in
  aandelenkapitaal, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c, regels worden vastgesteld met
  betrekking tot in ieder geval:
  a. de nadere bepaling van de activiteiten;
  b. het bedrag of de wijze waarop het bedrag wordt bepaald;
  c. de voorwaarden;
  d. de verplichtingen;
  e. de verantwoording;
  f. de betaling; en
  g. een subsidieplafond.
 9. Voor zover daar niet bij regeling van Onze Minister in wordt voorzien, kan de Caribische
  hervormingsentiteit met betrekking tot de verstrekking van subsidies en het deelnemen in het
  aandelenkapitaal beleidsregels stellen over onder meer de onderwerpen genoemd in het eerste lid,
  onder a tot en met g. Als na vaststelling van de beleidsregels toch bij ministeriële regeling hierover
  regels worden gesteld, worden de beleidsregels daarmee in overeenstemming gebracht dan wel
  ingetrokken.
 10. Op de verstrekking van subsidies is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van
  overeenkomstige toepassing.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here