‘Broad prosperity approach to country package Curaçao’

Willemstad, 25 mei 2023 – Een ambtelijke delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao heeft onlangs, samen met collega’s van de SER’en van Aruba en Sint Maarten, deelgenomen aan een belangrijk werkbezoek aan de Sociaal-Economische Raad van Nederland in Den Haag waarbij een kennismaking plaatsvond met prof. dr. Kim Putters, die vorig jaar aantrad als de nieuwe voorzitter van de SER van Nederland.

De kennismakingslunch met de heer Putters stond in het teken van de mogelijke toepassing van de brede welvaartsbenadering als conceptueel kader bij de verdere vormgeving en invulling van de hervormingsmaatregelen zoals opgenomen in de drie Landspakketten. Aangezien de SER van Nederland al ervaring heeft met het gebruik van de brede welvaartsbenadering werden waardevolle inzichten en best practices gedeeld met de delegaties van de sociaaleconomische adviesraden van de drie Caribische landen van het Koninkrijk.

Brede welvaart gaat om de integrale aandacht voor zowel economische groei als duurzaamheid, sociale cohesie en inclusie.

Prof. dr. Kim Putters is, naast zijn rol als voorzitter van SER Nederland, per 16 september vorig jaar benoemd als universiteitshoogleraar ‘Brede Welvaart’ aan de Tilburg University. Het werkbezoek bood dan ook een uitgelezen kans om met hem van gedachten te wisselen over de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het benaderen van de thema’s in het Landspakket Curaçao vanuit een brede welvaartsperspectief. Tijdens de kennismakingslunch werd dan ook uitvoerig gediscussieerd hierover waarbij Putters grote interesse toonde in de mogelijke toepassing van deze benadering van welvaart op de situatie in de drie Caribische landen. Hij benadrukte het belang van deze integrale aanpak en onderstreepte daarnaast ook het belang van lokale betrokkenheid en participatie bij het vormgeven van beleid. De ambtelijke delegatie van SER Curaçao was zeer verheugd over de constructieve discussies en de uitwisseling van kennis en ervaring tijdens het werkbezoek. De directeur en algemeen secretaris

Raul Henriquez erkende het potentieel van de brede welvaartsbenadering om duurzame ontwikkeling en welzijn in Curaçao te bevorderen. Hij gaf aan dat het sociaaleconomische adviescollege van Curaçao graag verder wil samenwerken met de SER van Nederland om deze benadering effectief toe te passen in het kader van de onderlinge regeling Samenwerking bij Hervormingen, die op 4 april jongstleden werd ondertekend door de Nederlandse Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties mevrouw Alexandra van Huffelen en de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Putters werd door de delegatie van SER Curaçao dan ook officieel schriftelijk uitgenodigd om in de tweede helft van dit jaar een werkbezoek aan het eiland af te leggen, waarbij hij als eregast zal optreden tijdens een speciaal evenement rond het thema brede welvaart in relatie tot het Landspakket Curaçao. Dit evenement zal een uitstekende gelegenheid bieden om de opgedane inzichten en best practices verder te bespreken en een bredere discussie te voeren over de implementatie van een brede welvaartsbenadering in de context van Curaçao.

Volgens Henriquez heeft het werkbezoek de banden tussen beide instanties verder versterkt en heeft geleid tot een vruchtbare uitwisseling van ideeën en perspectieven. ,,De SER van Curaçao blijft zich inzetten voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling en welzijn in Curaçao, met een specifieke focus op het benaderen van de hervormingsthema’s in het Landspakket Curaçao vanuit een brede welvaartsbenadering”. Behalve aan SER Nederland werden werkbezoeken afgelegd aan de Adviesraad Migratie, het Sociaal-Cultureel Planbureau (SCP), het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB), het Centraal Bureau

de Statistiek (CBS), het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn (SWZ), het ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA), het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en SER Brabant/Brabant Advies. Ook bij deze instanties werd uitvoerig ingegaan op het potentieel van de brede welvaartsbenadering bij de verdere vormgeving en implementatie van de Landspakketten. Van belang was de gedachtewisseling die de Curaçaose SER-delegatie had met de directeur Koninkrijksrelaties/Landen bij het Ministerie van BZK mr. drs. Saskia de Reuver.

Meer informatie over het werkbezoek is te vinden op www.ser.cw.