Onderwerp: Reactie persbericht SPA

Geachte heer Solognier,

Allereerst wil ik u mijn welgemeende condoleance betuigen met het verlies van twee collegae. Ondanks dit groot verlies weet het KPA als organisatie, gelet op de inzet van uw leden, de burgers van Aruba van veiligheid te voorzien. Ik kan u verzekeren dat dit enorm gewaardeerd wordt.

Ik heb zojuist in de media kennisgenomen van een artikel dat ingezonden zou zijn door de SPA. Ik blijf met klem benadrukken, dat om tot oplossingen te komen voor uitdagingen het belangrijk is dat we om de tafel gaan zitten. Mijn deuren blijven altijd open voor jullie en zoals u weet heb ik u at gisteren uitgenodigd voor een gesprek morgenochtend aan het Ministerie.

Naar aanleiding van verschillende punten die genoemd zijn in het artikel vind ik het toch belangrijk om de juiste informatie aan u te verschaffen en aldus e.e.a. recht te trekken. Het gaat om de volgende punten:

  1. Inkorting in het salaris van de politic
  2. Ziektebeleid
  3. Schimmel
  4. NCTVI
  5. Begroting KPA
  6. Computers in de politievoertuigen
  7. Dienstwagen en dienstongeval

Ad 1. Inkorting in het salaris van de politic

Conform afspraken met de Koninkrijksregering zal dit onderwerp in de komende vergadering van de Rijksministerraad op 27 januari aanstaande, worden behandeld.

Het kabinet is reeds voorbereidingen aan het treffen om in juni 2023 de volledige vakantie-uitkering uit te betalen aan elke ambtenaar, alsook de volledige premies in augustus en november. Hier is reeds rekening mee gehouden in de begroting 2023.

Het wettelijk kader van de intrekking van de inkorting van 50% op de vakantieuitkering en premies per 1 januari 2023, is reeds geformaliseerd en de reserveringen loonbelasting op de vakantieuitkering 2023 vinden ook met ingang van dezelfde datum plaats, zodat de vakantieuitkering “schoon”, dus zonder inhoudig van loonbelasting, in juni aanstaande kan plaatsvinden, op dezelfde man ier als de afgelopen jaren. Zoals u weet, brengt dit met zich mee dat de komende 6 maanden er iets meer loonbelasting ingehouden zal worden, om juist de volledige vakantieuitkering uit te kunnen betalen, zonder inhouding van loonbelasting. Volledigheidshalve verwijs ik naar de uitleg welke gepubliceerd staat op onder andere de webpagina van het DRH.

MINISTERIO

Husticia y Asuntonan Social

Gobierno di Aruba

L.G Smith Blvd. 76

Oranjestad, Aruba

Tel. (297) 528 4900

Ad 2 Ziektebeleid

Het ziektebeleid dat momenteel gehanteerd wordt dateert uit de jaren ’90. Gedurende de jaren zijn er diverse veranderingen geweest m.b.t. hoe er gestuurd wordt op dit beleid. Het was in 2015 dat de ex-minister van Financien, dhr. Bermudez, aanpassingen m.b.t. het ziektebeleid bekend heeft gemaakt. Daarom kan ik de stetting, dat dit ziektebeleid door mij zou zijn ingevoerd, niet volgen. Overigens bent u bekend met het feit dat eind vorig jaar ik juist vergaderd heb met u en het DRH om tot een oplossing te komen voor de bevorderingsverzoeken van verschillende politieagenten, waarbij een hoog ziekteverzuim hun bevordering juist belemmerde. Dit heeft ertoe geleid dat at deze gevallen rechtgetrokken zijn.

Ad 3 Schimmel

De situatie met betrekking tot schimmel te politiewachten San Nicolaas en Wilhelminastraat hebben wij uitvoerig met elkaar besproken. Wij hebben oak duidelijke afspraken gemaakt hoe wij hiermee om zullen gaan. Dit is de reden waarom er op regelmatige basis schoonmaak plaatsvindt door een gespecialiseerd bedrijf. Overigens zijn er metingen verricht en is een onafliankelijk rapport uitgebracht met alle bevindingen. Hieruit blijkt dat er geen sprake is van schimmel.

Echter desk ik dat het zaak is dat we oplossingsgericht te werk gaan. lk heb reeds aan de korpsleiding gecommuniceerd dat indien het KPA op korte termijn het pand wenst te verlaten om elders te huisvesten dat ik hun ook de volledige medewerking zal verlenen. Een kopie van de huurovereenkomst is ook met de korpsleiding gedeeld en ook de SPA kan hiervan een kopie krijgen indien zij dat wenst, zodat ook de SPA actief op zoek kan gaan naar een andere geschikte locatie voor haar leden, hetgeen we vanuit het ministerie ook aan het doen zijn. Ten overvloede verwijs ik naar het verzoek van de SPA en de korpsleiding eind 2022 om een afdeling van het KPA elders te huisvesten. Zoals bekend hebben wij vanuit het ministerie zorggedragen dat deze afdeling op zeer korte termijn elders gehuisvest werd.

Gelet op het feit dat aangegeven wordt dat dit probleem al jaren speelt is het wellicht ter verduidelijking ook noemenswaardig dat het gebouw aan de Wilhelminastraat 31-33 gehuurd is ten tijde van Kabinet Eman II (augustus 2015). Onlangs heb ik, bij de verlenging van de huurovereenkomst, mede gelet op de diverse ontwikkelingen en aandachtspunten, juist een kortere opzeggingstermijn laten opnemen. Dit am het KPA in de gelegenheid te stellen em te verhuizen indien zij dat wenselijk achten. Flier was voorheen juist geen sprake van.

Zoals reeds aan de korpsleiding vermeld zijn wij at actief op zoek naar een andere locatie, maar blijf ik ook in afwachting van de korpsleiding en de SPA am met een concreet voorstel te komen.

Ad 4 NCTVI

Met betrekking tot het NCTVI worden in het persbericht verkeerde aannames gemaakt wellicht doordat bepaalde informatie niet bekend is. Het NCTVI kent haar eigen begroting sinds haar officiele oprichting in 2018. De personeelskosten van het NCTVI (incl. executief personeel) komen ten taste van de begroting van het NCTVI en niet van het KPA.

Het NCTVI is bij Instellingsbesluit d.d. 8 augustus 2018 opgericht hetgeen de organisatie in het overheidsbestel verankert. Dit besluit is ondertekend door de Gouverneur en de voormalige minister van Justitie, dhr. mr. A. Bikker. Het instellingsbesluit legt de taken op hoofdlijnen van elke overheidsdienst vast. Dit geldt ook voor het NCTVI. Hierin zijn de specifieke politietaken vastgelegd. Slechts ter uitoefening van die taken is het executief personeel van het NCTVI bevoegd. Deze taken warden onder gezag van de PG verricht. Conform artikelen 1 en 2 van de Landsverordening Politic zijn zowel de politieambtenaren als de buitengewone agenten van politic belast met het uitoefenen van de politietaak. Deze taak is dus niet slechts toebedeeld aan het politiekorps. Artikel 1 van voornoemde Landsverordening geeft aan wat onder de politic is te verstaan.

3

MINISTERIO

Husticia y Asuntonan Social

Gobierno di Aruba

L.G Smith Blvd. 76 Oranjestad, Aruba Tel. (297) 528 4900

111

Ten overvloede zij vermeld dat de operationele taken door het executief personeel verricht worden die daartoe opgeleid zijn, en de beleidstaken door personen die academisch op WO- niveau geschoold zijn. Overigens is het feit dat INTERPOL niet bij het KPA is ondergebracht niets nieuws. Op Curacao en in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, zijn de NCB’s zelfstandige organisaties die de INTERPOL taken uitoefenen. Erger nog, zelfs op Aruba is dit niks nieuws. INTERPOL werd destijds onder de DOOV gebracht onder leiding van wijlen Roland Peterson. De ervaring leert dat het NCB na haar verzelfstandiging effectiever functioneert en als voorbeeld moet dienen voor de overige NCB’s (zie laatste audit).

Begroting KPA

De stelling dat er ingekort wordt in de begroting van het KPA klopt niet. Een van de grootste uitdagingen m.b.t. het KPA is en blijft de bedrijfsvoering. lk heb dit meerdere malen gecommuniceerd aan de SPA en aan de korpsleiding. Direct na mijn aantreden werd ik geconfronteerd met het feit dat het KPA niet volledig gebruikmaakte van de middelen die voor haar jaarlijks begroot waren. Dit is de reden waarom wij vanuit het ministerie tweewekelijkse overleggen ingelast hebben met de afdeling bedrijfsvoering van het KPA, om dit proces, hetgeen de collegae van het KPA ten goede komt, te bevorderen.

Het KPA heeft in 2021 gebruik gemaakt van Afl. 15.592.639 miljoen en in 2022 (t/m 5 december 2022) heeft het KPA Afl. 15.953.622 miljoen gerealiseerd, conform de officiele cijfers van de Directie Financien.

Voor 2023, heb ik mij als minister van Justitie, juist hard gemaakt voor meer middelen voor het KPA en indien u bekend bent met de vastgestelde begroting van 2023 zult a zien dat er juist Afl. 19.486.500 miljoen begroot is. In vergelijking met 2022 (realisatie cijfers) is dit dus een flinke stijging. Het is wel zaak dat het KPA gebruikmaakt van deze middelen!

Computers in de politievoertuigen

Al vanaf begin 2022 is mijn ministerie aan tafel met het KPA, Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving (SBIR) en al le betrokken stakeholders waaronder de verzekeringsbedrijven, DIMP en DTI in verband met het project Mobile Data Terminals.

De nodige laptops die onderdeel vormen van dit project zijn reeds door het SBIR aan het KPA overhandigd vergezeld van de nodige “brackets” om het pilotproject van start te laten gaan. Zowel de betrokken stakeholders alsook mijn ministerie staan al een tijd klaar om het pilotproject, gisteren bij wijze van spreken, van start te laten gaan. Juist op verzoek van het KPA is dit project echter tijdelijk on hold' en is mijn bureau nog afwachtend op het plan van aanpak van het KPA om het pilotproject definitief uit te rollen. lk adviseer de SPA dan ook om eerst intern overleg te plegen met het KPA voordat er extern verkeerde informatie en verdraaide feiten worden gedeeld.

De telefoons waarover er bijvoorbeeld gesproken wordt vormen geen onderdeel uit van dit project. Er worden dan ook een aantal projecten door elkaar gehaald om maar niet te zeggen dat er getracht wordt om zand in de ogen te strooien. Ongeacht dat dit project meermalen met de SPA is besproken, vind ik het toch belangrijk om in herhaling te treden en het project nogmaals (schriftelijk) toe te lichten.

De eerste fase van het project Mobile Data Terminals is een testfase en na analyse van deze testfase zal het systeem worden geimplementeerd in de (nieuwe) surveillancevoertuigen als onderdeel van de nieuwe openbare aanbesteding. Het vorenstaand is juist op verzoek van mijn ministerie meegenomen als voorwaarde in de nieuwe aanbestedingsprocedure. Het gaat nu aldus in testfase om 6 surveillancewagens. Zodra de aanbesteding voor de nieuwe wagens door het KPA is afgerond zullen alle patrouillewagens met de MDT’s worden geequipeerd. Ze zullen dan toegang hebben tot het ActPol

4

MINISTERIO

Husticia y Asuntonan Social

Gobiemo di Aruba

L.G Smith Blvd. 76

Oranjestad, Aruba

Tel. (297) 528 4900

systeem en zullen verder ook gekoppeld zijn aan het systeem van de DIMP, DTI en alle verzekeringsbedrijven.

Van belang is om op te merken dat de SPA ook lid is van de Commissie Openbare Aanbesteding Surveillancevoertuigen, conform de Korpsmededeling no. 1058/2022, en behoort als geen ander te weten wat de stand van zaken en samenhang is van dit project met de nieuwe aanbesteding.

Ad 7. Dienstwagen en dienstongeval

Zoals reeds vermeld en ook bekend is bij de SPA is door het KPA een commissie in het leven geroepen die belast is met de openbare aanbesteding voor de surveillancevoertuigen. Pas nadat deze commissie advies uitbrengt zal de nieuwe aanbesteding van start gaan en zal de commissie een keuze moeten maken welke voertuigen aangeschaft worden.

lk acht het belangrijk om de juiste informatie te verschaffen omtrent het voertuig dat betrokken was bij het dienstongeval. Zoals bekend bij de SPA en bij de medewerkers van bet KPA worden er regelmatig (vrijwel wekelijks) door het KPA zelf, zonder enige betrokkenheid van het ministerie, voertuigen gehuurd bij verschillende huurbedrijven. Dit is ook noodzakelijk gelet op de aard van de werkzaamheden waarmee de verschillende KPA-afdelingen belast zijn. 1k benadruk dus met klem dat het ministerie hierin geen rol heeft en ik acht het ook niet wenselijk dat het ministerie hierin een rol zou moeten hebben. Dit is des KPA! Daarbovenop, en zoals reeds onder ad. 5 is aangekondigd, zijn er voldoende middelen beschikbaar op de begroting van het KPA. Dus stellingen of aannames dat door gebrek aan middelen het voertuig niet geschikt was gaan niet op c.q. snijden geen hout.

Er vindt momenteel, op mijn verzoek, een verzoek dat ik wederom tijdens het driehoeksoverleg d.d. 16 januari 2022 met de hoofdofficier en de korpschef herhaald heb, een intern onderzoek plaats naar het proces m.b.t. de keuze voor dit specifiek voertuig. 1k ben nog in afwachting van deze bevindingen.

Tot slot kan ik u verzekeren dat alles wat in deze brief vermeld wordt gestaafd is op beleidsdocumenten, contracten, relevante wet- en regelgeving, instellingsbesluiten en notulen van verschillende overleggen die gevoerd zijn over de hierin aangehaalde punten. Als de SPA het wenselijk acht kan ik een compleet dossier voorbereiden en tijdens ons eerstvolgend overleg overhandigen.

Ik denk persoonlijk dat het goed is om aan tafel met elkaar te blijven zitten om deze onderwerpen te bespreken. lk hoop daarom dat u ingaat op de uitnodiging die wij al gisteren aan u gedaan hebben om morgenochtend met elkaar in overleg te treden, waar indien nodig e.e.a. nader kan worden toegelicht.

1k hoop u hiermee voldoende te hebben gdnformeerd.

Hoogachtend,